Skytube Skyguy Blower Verhuur Aircone Voorbeelden Contact

   Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Skytubes.nl
Rijnbandijk 145
4043JK Opheusden

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige opdrachten en overeenkomsten van/aan/met Skytubes.nl.

Artikel 2 Offertes
a. Alle door Skytubes.nl in reclame-uitingen verstrekte prijzen zijn voor Skytubes.nl vrijblijvend.
b. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden tot 14 dagen na offertedatum.
c. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden Skytubes.nl pas na schriftelijke bevestiging zijdens Skytubes.nl.
d. Skytubes.nl heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Skytubes.nl niet gebonden.

Artikel 3 Levering
a. Leveringen zijn af Opheusden.
b. Indien de klant wenst dat de goederen aan haar adres worden geleverd, is Skytubes.nl bereid een transport voor de klant te organiseren. De goederen reizen dan voor rekening en risico van de klant. Indien er klachten zijn over het vervoer, is Skytubes.nl daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk en zal de klant rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder.
c. De in de offerte genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact op worden genomen met de klant.
d. De in de offerte aangegeven levertijd vangt pas aan nadat het door de klant aangeleverde bestand door Skytubes.nl is goedgekeurd.
e. Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Skytubes.nl en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.
f. Goederen worden geleverd op het eerste adres dat bij ons bekend is tijdens het aanvragen van de offerte. Indien u de goederen op een ander adres afgeleverd wilt hebben, kunt u dat in overleg per mail of bijgeschreven op de offerte kenbaar maken. Dit kan iedere werkdag vóór 15:00 uur.

Artikel 4 Spoed
a. Er is sprake van spoed in de zin van dit artikel indien de klant de goederen eerder wenst te ontvangen dan op de offerte genoemde levertijd, met inbegrip van de in dat artikel voor Skytubes.nl opgenomen uitloopmogelijkheid.
b. In geval van spoedproductie is Skytubes.nl gerechtigd een spoedtarief in rekening te brengen bovenop de geoffreerde prijs van maximaal 50% van de offerteprijs.
c. In geval van spoedzending is Skytubes.nl gerechtigd de extra koerierskosten volledig bij de klant in rekening te brengen.
d. De met de spoed genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend.
e. Overschrijding van de met de spoed genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Skytubes.nl en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Transportkosten
a. Indien de klant wenst dat Skytubes.nl het vervoer organiseert, gaat Skytubes.nl in de offerte uit van normaal TNT-transport. Indien TNT-transport redelijkerwijs niet mogelijk is (dit naar oordeel van Skytubes.nl) dan schakelt Skytubes.nl een koerier in. De extra kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
b. Indien Skytubes.nl het transport ten behoeve van de klant heeft georganiseerd, vindt aflevering door de vervoerder plaats op het adres dat in de offerte is genoemd, tenzij Skytubes.nl schriftelijk met een ander adres heeft ingestemd. Alle extra kosten voor het afleveren aan een verkeerd adres, dan wel het niet kunnen afleveren doordat er niemand aanwezig was om de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Prijzen en bepalingen
a. Prijzen zijn exclusief BTW en af Opheusden. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van de klant, geschiedt dit voor diens rekening en risico.
b. Betaling is à contant, vooruit/bij order of binnen 14 dagen na factuurdatum, mits Skytubes.nl goedkeuring verkrijgt van haar kredietverzekeringsmaatschappij voor debiteurenverzekering van de klant, op een door Skytubes.nl aangegeven bank- of girorekening. Indien de kredietverzekeringsmaatschappij geen toestemming verleent, dient de klant de factuur vooruit te betalen.
c. Skytubes.nl kan de klant te allen tijde zekerheid vragen, dan wel een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen. Indien de klant daar niet toe bereid is, is Skytubes.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de klant tot voldoening van de factuur van Skytubes.nl.
d. Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal vanaf de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Bovendien is de klant dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, behoudens het recht van Skytubes.nl om de volledige door haar gemaakte incassokosten bij de klant in rekening te brengen.
e. Skytubes.nl heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant door te berekenen de prijsstijgingen (waaronder begrepen prijzen van materialen) en kostenstijgingen (waaronder begrepen de kosten van loon en transport). Indien een kostenstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
a. Geleverde goederen die niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Skytubes.nl. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen.
b. Skytubes.nl heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en winstderving aan Skytubes.nl.
c. Indien Skytubes.nl een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.

Artikel 8 Wijzigingen
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant, van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken, worden aan de klant extra berekend. Opgave van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
a. Door het geven van een opdracht verklaart de klant dat hij geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart hij Skytubes.nl voor alle aansprakelijkheid jegens derden, daaronder tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand.
b. Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Skytubes.nl aan de klant worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Skytubes.nl. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Skytubes.nl.
c. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers etc. blijven, tenzij deze door de klant zijn verstrekt, eigendom van Skytubes.nl. Skytubes.nl is niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Aanleveren originelen
Originelen dienen op de door Skytubes.nl aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd, is dat voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en kunnen extra kosten aan de klant worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit negatief beïnvloed worden, waarvoor Skytubes.nl nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 11 Afwijkingen
a. De klant is zich er van bewust dat kleur en scherpte nooit kunnen worden gegarandeerd. Afwijkingen daarin zijn geen reden voor afkeuring van de order.
b. Ook bij nabestellingen zijn afwijkingen geen reden tot afkeuring van de order.
c. Skytubes.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Skytubes.nl is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. Skytubes.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade
b. In geval van aansprakelijkheid zijdens Skytubes.nl heeft Skytubes.nl de keuze tussen hernieuwde levering van producten, dan wel restitutie c.q. kwijtschelding van het factuurbedrag.
c. De klant vrijwaart Skytubes.nl voor alle schade toegebracht aan derden, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand.

Artikel 13 Klachten
a. Eventuele klachten over de aan de klant geleverde goederen dienen binnen vijf dagen na levering, althans nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Skytubes.nl bekend te worden gemaakt. Daarna geldt de order als geaccepteerd en vervalt ieder recht op reclame.
b. Goederen waarover klachten bestaan, dienen te allen tijde geretourneerd te worden aan Skytubes.nl zodat Skytubes.nl de klacht kan beoordelen en in onderling overleg kan herstellen.
c. Indien de klant een klacht zelf herstelt, vervalt alle aansprakelijkheid van Skytubes.nl. Skytubes.nl is bovendien niet aansprakelijk voor de kosten van herstel door de klant zelf of door derden uitgevoerd.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden
a. Skytubes.nl is gerechtigd om een opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren.
b. Indien er fouten zijn ontstaan in het door een derde verricht werk c.q. daardoor schade is ontstaan, is Skytubes.nl daarvoor niet aansprakelijk en dient de klant de betreffende derde rechtstreeks zelf aan te spreken.

Artikel 15 Annulering
Indien de klant de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren, dan is de klant een boete verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de reeds door Skytubes.nl gemaakte kosten, onverminderd het recht van Skytubes.nl om daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding
Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of naar zijn keuze nakoming van de verplichtingen op te schorten totdat door of namens de andere partij zekerheid wordt gesteld. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake de nakoming van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de geleverde zaken.

Artikel 17 Nietigheid
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht worden geoordeeld, heeft dat geen gevolg voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18 Geschillenregeling
a. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
b. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Copyright Skytubes.nl Disclamer Algemene Voorwaarden Sitemap